Dades

Nom

Cognoms

Municipi

Edat

Telèfon Mòbil

E-mail

Sessió informativa a la que assistiràs
22/01/2020 - 19:00h a La Fede - C. Tàpies, 1-3, 08001 Barcelona
05/02/2020 - 19:00h a La Fede - C. Tàpies, 1-3, 08001 Barcelona
19/02/2020 - 19:00h a La Fede - C. Tàpies, 1-3, 08001 Barcelona
11/03/2020 - 19:00h a La Fede - C. Tàpies, 1-3, 08001 Barcelona
14/02/2020 - 19:00h a La Fede - C. Tàpies, 1-3, 08001 Barcelona

 

07/03/2020 - 11:00h a La Fede - C. Tàpies, 1-3, 08001 Barcelona
20/03/2020 - 19:00h a La Fede - C. Tàpies, 1-3, 08001 Barcelona
19/02/2020 Estació Espai Jove de Girona
19/02/2020 Tarragona Campus de la URV
He conegut els Camps de Solidaritat a partir de:

Cessió de dades personals
 D'acord amb allò previst en el Reglament 2016/679 (Unió Europea) us fem saber que les vostres dades personals, incloses en aquest correu electrònic, formen part del fitxer titularitat de SETEM la finalitat del qual és gestionar les comunicacions i fer-vos arribar informació periòdica i excepcional de les nostres activitats, sigui per la vostra relació prèvia o bé per la relació actual que manteniu amb SETEM. El tractament i conservació d'aquestes dades la duem a terme de manera reservada i garantint-ne la confidencialitat, tot aplicant les corresponents mesures de seguretat i durant el període que duri la relació, fins el moment que en revoqueu el consentiment o, en defecte, d'acord amb allò legalment establert. Vos, com a persona directament interessada, podreu, quan ho desitgeu, exercir els vostres drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació del tractament, de portabilitat o bé d'oposició, adreçant un escrit, adjuntant-hi una còpia o imatge del document acreditatiu de la vostra identitat, a "SETEM, Carrer del bisbe Laguarda núm 4. Barcelona 08001, Catalunya", o bé a adreçant-nos un correu electrònic amb la mateixa informació identificativa a administracio@setem.org. Moltes gràcies pel vostre suport a la nostra tasca.